Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Úvod

Vzťahy medzi zákazníkom a predávajúcim pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady sa riadia platnými právnymi predpismi (najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) a týmto reklamačným poriadkom. Zákazníkom sa rozumie spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

Článok 1 - Právo podať sťažnosť

Právo zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) je možné uplatniť v sídle spokojne-oci.sk Právo na opravu výrobku je možné uplatniť aj prostredníctvom dopravcu, po predchádzajúcej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim.

 • Zákazník je povinný preukázať dokladom, že tovar bol zakúpený v internetovom obchode spokojne-oci.sk. Dokladom je vždy originál dokladu (pri zasielaní tovaru prepravcom stačí len kópia) o kúpe tovaru alebo riadne vyplnený záručný list.
 • Pri uplatnení reklamácie zákazník dostane správu o reklamácii, ktorá slúži ako doklad pri riešení reklamácie. Zákazník je povinný poskytnúť úplné a správne informácie pri vypracovaní reklamačného protokolu a potvrdiť ich úplnosť a správnosť podpisom reklamačného protokolu.

Reklamácia nie je oprávnená v prípadoch, keď došlo k závade alebo poškodeniu:

 • preukázateľne nesprávne používanie výrobku (napr. používanie v rozpore s návodom na použitie alebo v rozpore s pokynmi na obale výrobku alebo v záručnom liste, používanie v rozpore so všeobecne známymi pravidlami používania daného výrobku, prevádzka pri nesprávnom napájacom napätí, pripojenie na neoprávnené zdroje energie) alebo iné nesprávne konanie používateľa,
 • preukázaný zásah do zariadenia, prírodná katastrofa, mechanické poškodenie výrobku alebo ak boli porušené alebo odstránené plomby, ak má výrobok plomby,
 • ak predložený záručný list nesie zjavné znaky zmien údajov alebo ak je na výrobku uvedené iné sériové číslo, ako je uvedené v záručnom liste.

Článok 2 - Zodpovednosť predávajúceho

 • Pri predaji tovaru je www.spokojne-oci.sk zodpovedný za to, že tovar má stanovenú kvalitu, množstvo, mieru a hmotnosť.
 • Tovar musí byť bez závad a zodpovedať technickým normám.

Článok 3 - Zodpovednosť za vady

 • V prípade, že tovar pri prevzatí zákazníkom nie je v súlade s kúpnou zmluvou, t. j. je v rozpore s kúpnou zmluvou - má vady, zákazník má právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Len ak to nie je možné, môže zákazník požadovať primerané zníženie ceny tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. To však neplatí, ak zákazník o nesúlade s kúpnou zmluvou vedel pred prevzatím tovaru alebo ak nesúlad s kúpnou zmluvou spôsobil.
 • Kupujúci má práva vyplývajúce z vád uvedených v článku 6 tohto reklamačného poriadku. Kupujúci môže požadovať dodanie novej veci bez vád, len ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Ak sa vada týka len súčasti veci, kupujúci môže požadovať len výmenu súčasti. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady (pozri § 2169 zákona č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník).

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

(a) v prípade veci predávanej za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

(b) za opotrebenie spôsobené bežným používaním položky,

(c) v prípade použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mala vec pri prevzatí zákazníkom.

 • Za vadu veci sa považuje vada spôsobená neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením veci do prevádzky, ak takáto montáž alebo uvedenie do prevádzky bolo dohodnuté v kúpnej zmluve a vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho, ktorú vykonal zákazník, a vada bola spôsobená nesprávnymi pokynmi uvedenými v návode na montáž alebo uvedenie do prevádzky.
 • Spokojne-oci.sk nezodpovedá za údaje a informácie uložené kupujúcim na HD, pamäťových alebo iných nosičoch informácií, ktoré sú súčasťou preberaného zariadenia, ani za ich uchovanie.

Článok 4 - Lehota na podanie žiadosti

 • Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 • Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady (pozri § 19 zákona o ochrane spotrebiteľa). Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, ak sa predávajúci a zákazník nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť (článok 6). Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie (podľa § 605 zákona č. 89/2012 Z. z.).
 • Zákazník sa môže sám informovať o výsledku reklamácie na adrese prevádzkarne, v ktorej bola reklamácia uplatnená.

Článok 5 - Záručná doba

 • Záručná doba začína plynúť od prevzatia položky zákazníkom. Ak má byť predmet kúpy uvedený do prevádzky iným podnikateľom ako predávajúcim, záručná doba začína plynúť až odo dňa uvedenia predmetu kúpy do prevádzky za predpokladu, že zákazník objednal uvedenie do prevádzky do troch týždňov od prevzatia predmetu kúpy a včas poskytol potrebnú súčinnosť na vykonanie služby. Začiatok záručnej doby sa teda posunie len vtedy, ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky. Ak niektorá z nich nie je splnená, záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru. Záručná doba je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými príslušným zákonom.
 • Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady do doby, kedy bol zákazník povinný prevziať vec po vykonaní opravy.
 • Predávajúci alebo autorizovaný servis musí zákazníkovi vydať potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy bolo právo uplatnené, opravu a dobu trvania opravy. Ak dôjde k výmene, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového výrobku. To isté platí aj v prípade výmeny dielu, na ktorý bola poskytnutá záruka.

Článok 6 - Práva z vád

 • Ak je chyba odstrániteľná, vždy sa považuje za menej závažné porušenie zmluvy. V takomto prípade má zákazník vždy výlučné právo na odstránenie vady opravou veci.
 • V prípade, že sa vada nedá odstrániť opravou veci, má zákazník právo na dodanie novej veci bez vady, ale ak sa vada týka len súčasti veci, je kupujúci oprávnený požadovať v tomto čase len výmenu súčasti. Ak sa vada nedá odstrániť opravou veci alebo dodaním novej veci bez vady, zákazník má právo na primerané zníženie ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.
 • Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, alebo ak odmietne vady odstrániť, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Kupujúci nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho.
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vrátiť vec v stave, v akom ju dostal.
 • Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím veci vedel, že vec má vady, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 • Ak má vec vadu, za ktorú je predávajúci povinný zaplatiť, a ak sa vec predáva za nižšiu cenu alebo ak ide o použitú vec, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Článok 7 - Opätovné vyskytnutie sa vád

 • Zákazník má tiež právo na dodanie novej veci, výmenu súčasti, primeranú zľavu z ceny veci alebo odstúpenie od zmluvy, ak nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre veľký počet vád.
 • O opätovný výskyt chyby po oprave ide len vtedy, ak sa opakovane vyskytne tá istá chyba, ktorá už bola počas záručnej doby aspoň dvakrát odstránená.
 • To neplatí v prípade, ak má vec po predchádzajúcej oprave inú vadu, než ktorá bola predtým reklamovaná. Vec má väčší počet vád, ak má v čase uplatnenia reklamácie súčasne aspoň tri odstrániteľné vady.

Článok 8 - Spolupráca zákazníka

 • Zákazník je povinný bezodkladne poskytnúť predávajúcemu alebo autorizovanému servisu všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a jej odstránenie (vrátane príslušného potrebného testovania alebo demontáže výrobku). Zákazník je najmä povinný odovzdať Výrobok čistý v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva, ktoré umožňujú takéto overenie a odstránenie závady.
 • Zákazník je povinný odovzdať výrobok predávajúcemu alebo autorizovanému servisnému stredisku kompletný. V prípade, že výrobok nie je dodaný kompletný a ak je kompletnosť výrobku potrebná na zistenie existencie reklamovanej vady a/alebo na jej odstránenie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až po dodaní chýbajúcich častí.

Článok 9 - Prevzatie tovaru zo záručnej opravy

 • Zákazník je povinný prevziať tovar zo záručnej opravy do 1 mesiaca od uplynutia lehoty, v ktorej mala byť vykonaná záručná oprava, a ak bola vykonaná neskôr, do 1 mesiaca od oznámenia o oprave. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť predávajúcemu skladné vo výške 50,- Sk za každý začatý týždeň.
 • Ak si zákazník tovar nevyzdvihne do 6 mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ho vyzdvihnúť, predávajúci je oprávnený tovar predať (pozri § 656 Občianskeho zákonníka) a na žiadosť zákazníka mu vydať výťažok z predaja po odpočítaní nákladov na predaj a poplatku za uskladnenie vo vyššie uvedenej výške.
 • Ak zákazník poslal reklamovaný tovar poštou alebo prepravcom, doručíme reklamovaný tovar zákazníkovi rovnakým spôsobom.

Článok 10 - Podanie žiadosti

 • Ak kupujúci po preštudovaní vyššie uvedených podmienok zistí vadu tovaru, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho, ktorý ho bude informovať o následnom reklamačnom konaní.
 • Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869. Internetová adresa: http://www.coi.cz

Sledovať dostupnosť