Spracovanie osobných údajov - obchodné oznámenie

Informácie o spracovaní osobných údajov


1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť FHB17 s.r.o., so sídlom Termesivy 41, Havlíčkův Brod 580 01, identifikačné číslo: 06426531, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 281953 (ďalej len „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Termesivy 41, Havlíčkův Brod 580 01, adresa elektronickej pošty info%z%spokojne-oci.sk, telefón +420 601 142 636.

1.3. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky od udelenia Vášho súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcov a CzechProject spol. s r.o. (IČ: 25942344) – spoločnosť, ktorá spracováva naše internetové riešenie.

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: žiadosťou cez e-mail či telefón na kontakty info%z%spokojne-oci.sk, telefón +420 601 142 636.

6.3. Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná na uzavretie zmluvy.

Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracovávané.

Sledovať dostupnosť